Asma’ bintu Abi Bakar radhiyallahu ‘anha

Nama lengkap beliau adalah Asma’ bintu Abi Bakar bin Abi Quhafah ‘Ustman bin ‘Amir bin Ka’b bin Lu’ay al Qurasyiyyah at Tamimiyah al Makkiyah. Seorang shahabiyah yang terkenal akan keilmuan dan ketaqwaannya. Beliau adalah putri shahabat terkasih Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, Abu Bakar Ash Shidiq. Saudari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ‘anha dan dari rahim beliau terlahir pejuang kaum muslimin Abdullah dan ‘Urwah bin Zubair, radhiyallahu ‘anhuma. Ibnu Ishaq menyatakan Asma’ adalah orang kedelapan belas yang masuk Islam di Mekah. Read more of this post

Advertisements

Khaulah Binti Tsa’labah – Wanita Yang Aduannya Didengar Allah Dari Langit Ketujuh

Beliau adalah Khaulah binti Tsa’labah bin Ashram bin Fahar bin Tsa’labah Ghanam bin Auf. Suaminya adalah saudara dari Ubadah bin Shamit, yaitu Aus bin Shamit bin Qais. Aus bin Shamit bin Qais termasuk sahabat Rasulullah, yang selalu mengikuti peperangan yang disertai Rasulullah, termasuk perang Badar dan perang Uhud. Anak mereka bernama Rabi’. Read more of this post

%d bloggers like this: